Κάθε πρόσωπο το οποίο περιηγείται ή χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της Radical Pest Control υποχρεούται πρωτίστως να ενημερώνεται με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία για τους όρους χρήσης του ιστοτόπου και κατόπιν να συνεχίζει την περιήγησή του σε αυτόν.

Όροι και προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις (“Όροι”, “Συμφωνητικό”) καθορίζουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις από τη χρήση του ιστότοπου radicalpest.gr (“Ιστότοπος”) και οποιουδήποτε από τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες ( “Υπηρεσίες”). Οι Όροι είναι νομικά δεσμευτικοί μεταξύ σας (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) και αυτού του χειριστή Ιστοσελίδας (“Διαχειριστής”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”). Με την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν συνάπτετε αυτό το συμφωνητικό για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή άλλου νομικού προσώπου, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε αυτήν την οντότητα με τους παρόντες Όρους, οπότε οι όροι “Χρήστης”, “εσείς” ή “σας” θα αναφέρονται σε μια τέτοια οντότητα. Εάν δεν διαθέτετε τέτοια εξουσία ή εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, δεν πρέπει να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους και ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες. Αναγνωρίζετε ότι οι Όροι είναι σύμβαση μεταξύ εσάς και του Διαχειριστή, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν υπογράφεται φυσικά από εσάς, και διέπει τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Παρόλο που ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες ενδέχεται να συνδέονται με άλλους πόρους (όπως ιστότοποι, εφαρμογές για κινητά κ.λπ.), δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, καμία συσχέτιση, χορηγία, ή συνεργασία με οποιονδήποτε συνδεδεμένο πόρο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά εν τούτω. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ατόμων ή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και τους  όρους χρήσης οποιασδήποτε πηγής στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Η σύνδεσή σας με άλλους πόρους εκτός ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη.

Απαγορευμένες χρήσεις

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστότοπου. Ως εκ τούτου οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν τoν Ιστότοπο της Radical Pest Control για:

 1. οποιονδήποτε παράνομο σκοπό
 2. να ζητήσει από άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις
 3. υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών
 4. να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Radical Pest Control, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του διαδικτύου της Radical Pest Control, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της Radical Pest Control
 5. δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, που δεν είναι σύννομο ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή μεταδίδεται με τρόπο που παρενοχλεί, κακοποιεί, προσβάλλει, να βλάπτει, δυσφημίζει, συκοφαντεί, υποτιμά, εκφοβίζει ή κάνει διακρίσεις βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας
 6. να ανεβάσει ή να μεταδώσει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο είδος κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, των προϊόντων και των υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου
 7. να παρέμβει ή να παρακάμψει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, των προϊόντων και των υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.
 8. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης με τους Όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τη Radical Pest Control για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Τυχόν μη ενάσκηση από την Radical Pest Control των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτηση της Radical Pest Control από τα δικαιώματα αυτά.

Εγγύηση αποτελέσματος

Η Radical Pest Control υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες της για τον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών για τις εφαρμογές που συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται αυτή σε ισχύ και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της, χωρίς χρηματική επιβάρυνση του πελάτη.

Εκ των εφαρμογών παρασιτολογικού ελέγχου, εγγύση δύναται να συνοδεύει ορισμένες εξ’ αυτών, που αφορούν σε παράσιτα όπως, κοριοί, ψύλλοι, γερμανική κατσαρίδα, τερμίτες, ακάρεα, ασημόψαρα, σκόροι τροφίμων, σκόροι ενδυμάτων.

Η παροχή εγγύησης προϋποθέτει την εξακρίβωση, εκ μέρους του επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού της Radical Pest Control, της ύπαρξης παρασιτολογικής προσβολής, μέσω συλλεγμένων δειγμάτων των επιβλαβών οργανισμών ή προϊόντων τους (πχ. ωά, περιττώματα, εκδύματα, δήγματα), είτε εκ του σύνεγγυς είτε μέσω φωτογραφιών αυτών.

Επίσης η παροχή εγγύησης εκ μέρους της Radical Pest Control προϋποθέτει ότι κρίνεται εξ’ αυτής ότι ο πελάτης θα μεριμνήσει να ακολουθήσει τις οδηγίες των τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού της ώστε η εφαρμογή που θα πραγματοποιηθεί να είναι αποτελεσματική και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα βάσει των οδηγιών του προσωπικού της για να αποτρέψει πιθανή επαναλαμβανόμενη είσοδο του παρασίτου στον προσβεβλημένο χώρο.

Η Radical Pest Control διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει εγγύηση, κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη πριν την έναρξη της εφαρμογής, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Η Radical Pest Control διατηρεί το δικαίωμα να άρει παρεχόμενη εγγύηση, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο πελάτης δεν ακολούθησε τις δοθείσες οδηγίες που συνοδεύουν τις εφαρμογές καταπολέμησης παρασίτων.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης για κάθε εφαρμογή ελέγχου επιβλαβών οργανισμών καθορίζεται κατόπιν της επικοινωνίας μεταξύ της Radical Pest Control και του πελάτη ή κατόπιν της ολοκλήρωσης της εφαρμογής και ενδεικτικά κυμαίνεται για κάθε εφαρμογή μεταξύ των παρακάτω χρονικών ορίων:

 • Κορεοκτονία: 40-60 ημερολογιακές ημέρες
 • Ακαρεοκτονία: 40-60 ημερολογιακές ημέρες
 • Σκοροκτονία: 40-60 ημερολογιακές ημέρες
 • Κατσαριδοκτονία: 40-60 ημερολογιακές ημέρες
 • Ψυλλοκτονία: 40-60 ημερολογιακές ημέρες
 • Τερμιτοκτονία: 1-2 έτη

Κάθε εύρημα ή σύμπτωμα (δείγματα, δερματικά εξανθήμα, κνησμός) που αναφερθεί από τον πελάτη μετά την πραγματοποιηθείσα εφαρμογή, αξιολογείται από το επιστημονικό προσωπικό της Radical Pest Control ως προς την υποχρέωση πραγματοποίησης ή μη εφαρμογής παρασιτολογικού ελέγχου στα πλαίσια της εγγύησης.

Διαχωρισμός

Όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους μπορούν να ασκηθούν και να είναι εφαρμόσιμοι και δεσμευτικοί μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν τυχόν ισχύοντες νόμους και προορίζονται να περιοριστούν στο βαθμό που είναι απαραίτητο, ώστε να μην καταστήσουν την παρούσα Συμφωνία παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης αυτής της Συμφωνίας θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, είναι η πρόθεση των μερών ότι οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής θα αποτελούν τη συμφωνία τους σχετικά με αντικείμενο του παρόντος, και όλες αυτές οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτού παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ μετά την ανάρτηση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτών των Όρων στον Ιστότοπο. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

Αποδοχή αυτών των όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τους Όρους και τους αποδέχεστε. Με την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους, δεν έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.